Irina Rudnitskaya

Irina  Rudnitskaya
  • Full name: Irina Rudnitskaya

Roles in ‘Gogol-center’